Disclaimer en privacy

Aansprakelijkheid
De Searacon website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Searacon | Full Service Internet Bureau is niet aansprakelijk voor deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Searacon | Full Service Internet Bureau draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op internet pagina’s waarnaar op de website van Searacon | Full Service Internet Bureau wordt verwezen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Searacon worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
Searacon vindt de privacy van haar klanten en andere bezoekers van deze website zeer belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerken ze alleen voor activiteiten die bij onze bedrijfsvoering horen. Graag leggen wij u hier meer over uit in de volgende verklaring.

Privacy
Dit privacy statement informeert u over het privacy beleid van Searacon | Full Service Internet Bureau en de doeleinden waarvoor Searacon | Full Service Internet Bureau in het algemeen en via de website van Searacon | Full Service Internet Bureau persoonsgegevens verwerkt. Searacon | Full Service Internet Bureau heeft als verantwoordelijke dit privacy beleid opgesteld om u als betrokkene te informeren over procedures met betrekking tot verzameling, het gebruik en vrijgeven van gegevens die zij verkrijgt van klanten, waaronder ook de persoonsgegevens van klanten. Dit privacy statement omschrijft wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en welke persoonsgegevens van de bezoeker of gebruiker van de website van Searacon | Full Service Internet Bureau worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Daarbij houdt Searacon | Full Service Internet Bureau zich aan de daaromtrent geldende wettelijke regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website van Searacon | Full Service Internet Bureau worden zorgvuldig behandeld en verwerkt. Searacon | Full Service Internet Bureau hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u gegevens aan Searacon | Full Service Internet Bureau doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn daarnaast verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Searacon | Full Service Internet Bureau behoudt zich het recht voor wijzigingen aan dit privacy statement aan te brengen. Wij zullen u daarnaast op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacy beleid op de website van Searacon | Full Service Internet Bureau  te plaatsen. Door de diensten van Searacon | Full Service Internet Bureau na een dergelijke aankondiging te gebruiken stemt u in met, en aanvaardt u het herziene privacy beleid. Voor vragen over dit privacy beleid kunt u via onze website contact met ons opnemen, dit kan ook schriftelijk door een brief te sturen onder vermelding van ‘privacy’ aan:

Searacon
Claushof 6
4532 BB Terneuzen

Voor onze dienstverlening aan u
Searacon | Full Service Internet Bureau verzamelt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van overeenkomsten en het onderhouden van contact met onze klanten dienen wij te beschikken over gegevens van onze klanten, zoals contact- en identificatiegegevens. Zo heeft Searacon | Full Service Internet Bureau bijvoorbeeld uw adresgegevens nodig om de waternota aan u toe te sturen.

Verwerking van persoonsgegevens
Het verstrekken van informatie over de verwerking van persoonsgegevens beschouwt Searacon | Full Service Internet Bureau als een verplichting aan u. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het verwerken van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Een bezoeker van de website van Searacon | Full Service Internet Bureau is degene die de website van Searacon | Full Service Internet Bureau bezoekt, maar niet inlogt. Een gebruiker van de website van Searacon | Full Service Internet Bureau is degene die de website van Searacon | Full Service Internet Bureau bezoekt en inlogt.

Van bezoekers worden bij elk bezoek aan de website van Searacon | Full Service Internet Bureau de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– het browsertype in combinatie met het besturingssysteem van de bezoeker (de zogenaamde user-agent);
Searacon | Full Service Internet Bureau gebruikt cookies daarnaast voor:
– het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website;
– het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze website c.q. webpagina’s;
– het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
– het beoordelen welke delen van onze website aanpassing behoeven;
– het optimaliseren van de website;

Doeleinden verwerking persoonsgegevens en verantwoordelijkheid
De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
– het tijdstip van begin en van einde van een sessie, het tijdstip van wijziging van gegevens en een eventueel falen van functies in detail worden vastgelegd voor de goede werking en toepassing van de website van Searacon | Full Service Internet Bureau. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar specifieke bezoekers;
– het browsertype in combinatie met het besturingssysteem van de computer van de bezoeker wordt verwerkt om Searacon | Full Service Internet Bureau inzage te geven in het gebruik van de website van Searacon | Full Service Internet Bureau en voor de goede werking en toepassing van de website;

Verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens is Searacon | Full Service Internet Bureau, gevestigd te (4531 AW) Terneuzen, ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 21018642.
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, probeert Searacon | Full Service Internet Bureau continu te meten met behulp van de software van een derde partij (Google Analytics) hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die Searacon | Full Service Internet Bureau zo verzamelt, worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor is Searacon | Full Service Internet Bureau in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Onder ‘diensten’ wordt hier verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische danwel digitale diensten die Searacon | Full Service Internet Bureau aanbiedt, zoals onder meer doch niet beperkt tot de website van Searacon | Full Service Internet Bureau inclusief de mobiele versie daarvan, alle digitale applicaties en nieuwsvoorzieningen, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen.

Beveiliging
Searacon | Full Service Internet Bureau treft passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers.

Bewaring en verstrekken van persoonsgegevens
Searacon | Full Service Internet Bureau bewaart geen persoonsgegevens op of in de website. Searacon | Full Service Internet Bureau bewaart wel persoonsgegevens in haar interne klantsysteem. Na beëindiging van de overeenkomst tot de diensten van Searacon | Full Service Internet Bureau en het voldoen van alle eventuele nog openstaande vorderingen worden deze gegevens vernietigd. Searacon | Full Service Internet Bureau zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de klant, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van enig wettelijke bepaling.

Cookies
Searacon | Full Service Internet Bureau maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand met gegevens dat bij bezoek aan websites wordt opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer. Searacon | Full Service Internet Bureau gebruikt voor haar website alleen zogenaamde ‘tijdelijke’ of noodzakelijke cookies. Deze zullen direct van de computer worden verwijderd, zodra u uw internetbezoek beëindigt en de browser afsluit. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Ze worden niet gebruikt om informatie over u of andere bezoekers te registreren, zoals ‘niet noodzakelijke’ cookies dit zouden doen.

Searacon | Full Service Internet Bureau maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze informatie gebruikt Searacon | Full Service Internet Bureau om een beter beeld te krijgen van haar bezoekers en om haar website te optimaliseren. Google, die Searacon | Full Service Internet Bureau hierbij een dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

Searacon | Full Service Internet Bureau maakt tevens ook gebruik van Google Invisible ReCAPTCHA om de website van Searacon te beschermen. Google, die Searacon | Full Service Internet Bureau hierbij een dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden. Voor informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van die dienstverlening wordt verwezen naar de privacystatements van Google.

Na het bezoek aan de website van Searacon | Full Service Internet Bureau kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen, verschilt per internetbrowser. Raadpleeg de instructies van uw browser om te bekijken hoe u cookies kunt verwijderen.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op de website van Searacon | Full Service Internet Bureau zijn knoppen en integraties opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen en integraties worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze code plaatst onder meer een cookie. Voor informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van die dienstverlening wordt verwezen naar de privacystatements van Facebook, LinkedIn, Pinterest en Twitter.